top of page
 1. Práva a povinnosti stran

Zloženie: 100% bavlna.

 • Povinnosti návrhu nástroje pera

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Návrh nástroje pera zajistí focení podle dohodnutého harmonogramu, umístění podle specifikace.

 2. Pro všechny venkovní výhonky si Pen Tool Design přinese pouze své vlastní vybavení, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.

 3. Konečné fotografie / obrázky / videa, jak bylo dohodnuto, budou zákazníkovi poskytnuty až po provedení konečné platby.

 4. S jakýmkoli produktem, položkou poskytnutou zákazníkem společnosti The Pen Tool Design pro účely natáčení lze zacházet jako s majetkem zákazníka s plnou důvěrností a po dokončení natáčení se zákazníkovi vrátí.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

 • Povinnost zákazníka

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Zákazník zajistí, aby písemně sdělil všechny požadavky týkající se natáčení, The Pen Tool Design, 7 dní před tím, než The Pen Tool Design zahájí přiřazení.

 2. Zákazník poskytne společnosti Pen Tool Design veškeré požadované informace, produkty, model, místo konání nebo jakékoli další dohodnuté položky, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Pen Tool Design splnit svůj závazek. Tyto informace, produkty, model, místo konání nebo jakékoli jiné položky poskytne zákazník ve vzájemně dohodnutém čase. Jakékoli zpoždění zákazníka s poskytnutím informací, produktu, modelu, místa konání nebo jakýchkoli dalších dohodnutých položek nebo plnění jeho povinností bude mít za následek ekvivalentní prodloužení harmonogramu.

 3. Veškeré zpětné vazby nebo komentáře k přezkoumání musí zákazník písemně zaslat společnosti The Pen Tool Design do 5 pracovních dnů, aby mohla společnost The Pen Tool Design zapracovat tyto postprodukční změny a splnit své povinnosti.

 4. Zákazník zajistí, aby byly platby provedeny podle návrhu nástroje Pen, jak bylo dohodnuto v nákupní objednávce / faktuře / obchodním návrhu.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

2. Vlastnictví

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Veškerá autorská práva k fotografiím, obrázkům a videím zůstanou po celou dobu po celém světě ve vlastnictví The Pen Tool Design.

 2. Design nástroje Pen si zachovává veškerá práva, tituly a podíly na fotografiích, mimo jiné včetně všech práv k duševnímu vlastnictví.

 3. Veškeré postprodukční změny nebo vylepšení, změny, úpravy, vylepšení provedené na fotografiích / videích / obrázcích během období, ať už v důsledku zpětné vazby od zákazníka či nikoli a zda na žádost zákazníka či nikoli a zda či nikoli zaplaceno zákazníkem, bude vlastněno společností The Pen Tool Design. Nic v této dohodě není určeno k převodu jakýchkoli vlastnických práv nebo práv duševního vlastnictví nebo autorských práv na zákazníka nebo jakoukoli třetí stranu.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

3. Použití

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Licence k užívání nabývá účinnosti dnem platby příslušné faktury. Bez písemného souhlasu společnosti nelze fotografie / obrázky před zaplacením celé příslušné faktury používat. Jakékoli povolení, které lze udělit k předchozímu použití, bude automaticky odvoláno, pokud do data splatnosti nebude provedena úplná platba nebo pokud bude zákazník uveden do nucené správy nebo do likvidace.

 2. Pokud je použití fotografií / obrázků omezeno, povolení k použití fotografií k jiným účelům bude obvykle uděleno po zaplacení dalšího poplatku, který bude vzájemně dohodnut, před tímto použitím.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

4. Výhradnost

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Zákazník může být oprávněn publikovat fotografie, obrázky s vyloučením všech ostatních osob, včetně The Pen Tool Design. Společnost Pen Tool Design si však ve všech případech vyhrazuje právo použít fotografie jakýmkoli způsobem kdykoli a v kterékoli části světa za účelem reklamy nebo jiné propagace podnikání.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

5. Důvěrnost

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Návrh nástroje Pen bude zachovávat mlčenlivost a nebude sdělovat žádné třetí strany ani nebude moci použít materiál nebo informace poskytnuté zákazníkem za účelem splnění jejich závazku.

 2. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost a nesmí prozradit žádné třetí části, svým zaměstnancům nebo dceřiným společnostem ani nesmí použít materiál nebo informace poskytnuté společností The Pen Tool Design za účelem splnění svých povinností.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

6. Odškodnění

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Zákazník tímto odškodňuje The Pen Tool Design od všech nákladů, ztrát, škod, závazků nebo jakýchkoli nákladů vzniklých jakýmkoli způsobem z reprodukce bez řádných reprodukčních práv k jakémukoli obrazu poskytnutému zákazníkovi The Pen Tool Design.

 2. Zákazník se přesvědčí, že získá všechna potřebná práva, vydání modelu, vydání místa nebo souhlasy, které mohou být požadovány pro reprodukci, a je potvrzeno, že Pen Tool Design neposkytuje žádnou záruku ani závazek, že jakákoli taková práva, vydání modelu, vydání místa nebo souhlasy byly nebo budou získány, ať už v souvislosti s používáním jmen, osob, ochranných známek, registrovaných nebo autorských vzorů nebo uměleckých děl zobrazených na jakémkoli obrázku, fotografii. V případě, že obrázek vydaný nebo reprodukovaný Klientem nebo s jeho oprávněním, je Klient povinen odškodnit společnost před jakoukoli ztrátou nebo poškozením, řízením nebo náklady, pokud taková práva, vydání nebo souhlasy nebyly získány.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

7. Vyšší moc

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Je výslovně dohodnuto, že žádná ze Stran nenese odpovědnost za jakékoli prodlení, zpoždění nebo prodlení (kromě nezaplacení splatných plateb), ke kterému dojde z důvodu Vyšší moci, včetně války, teroristického útoku, změny zákona nebo jakéhokoli božího jednání atd. Každá taková strana uvědomí druhou takovou stranu do 10 (deseti) dnů o výskytu vyšší moci. Dojde-li k jakékoli vyšší moci, která bude mít za následek zpoždění nebo selhání plnění, strany se dohodly na obnovení výkonu, jakmile vyšší moc skončí, s možností, aby poškozená část prodloužila harmonogram až na dobu, po kterou vyšší moc přetrvávala. Nic z toho, co je obsaženo v tomto dokumentu, neukládá žádné straně povinnost řešit jakékoli pracovní potíže.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

8. Platby

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Pokud jde o platbu šekem / bankovním převodem, klient je povinen uhradit celou částku předem . Střelba bude zahájena až po připsání peněz na bankovní účet.

 2. V případě jakékoli splatné platby nebo pokud platba neproběhne v souladu s výše uvedeným, může společnost zrušit projekt a vymáhat náhradu škody, nebo podle vlastního uvážení může uplatnit své právo na úrok ve výši 5% splatné částky platné za den od datum splatnosti .

 3. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit probíhající služby, jako je mimo jiné distribuce obrazů, jakmile dojde k prodlení jakékoli faktury vystavené klientovi, a vyhrazuje si také právo informovat o tom důvod třetím stranám, kterým to pozastavení služby může nebo nemusí mít vliv.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

9. Extra výdaje a úsilí

 1. Pokud v důsledku změn původních požadavků zákazníka nebo jinak na jeho žádost vzniknou společnosti Pen Tool Design další výdaje a / nebo úsilí, je zákazník povinen tyto dodatečné výdaje uhradit podle běžné sazby společnosti. , kromě splatných plateb nebo dohodnutých odhadovaných nákladů.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

10. Odmítnutí

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Pokud nebyl předem dohodnut poplatek za zamítnutí, nemá právo po natáčení odmítnout fotografie na základě stylu nebo kompozice.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

11. Trvání a ukončení

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Podmínky uvedené na této stránce začínají dnem účinnosti jakéhokoli projektu a zůstávají v platnosti až do dokončení služby a úplného zaplacení všech faktur.

 2. Návrh nástroje Pen Tool nezruší ani neukončí projekt provedený po jeho zahájení nebo v den plánovaného natáčení, pokud to není způsobeno nezaplacením faktury nebo neposkytnutím informací, produktů, modelů a jiných informací ze strany zákazníka dohodnutá položka, která je nezbytná pro to, aby si The Pen Tool Design mohl plnit své povinnosti.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

12. Práva duševního vlastnictví

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Zákazníkovi a / nebo jeho zaměstnancům, dceřiným společnostem nebo jakýmkoli třetím stranám se tímto neudělují žádná práva k provádění nebo provádění, jakémukoli doplňování, manipulaci, úpravám, úpravám, komentářům nebo výňatkům, částem nebo kopírování, reprodukci v jakýmkoli způsobem fotografie, obrázky poskytnuté společností The Pen Tool Design, bez písemného souhlasu The Pen Tool Design, poskytnutého jejich řádně oprávněným zástupcem.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

13. Příslušnost

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Jakýkoli právní konflikt nebo porušení bude vykládáno a vymáháno v souladu s indickými zákony a jakékoli řízení bude probíhat v Dillí.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

14. Etické a zákonné dodržování předpisů

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Obě strany souhlasí, že se nebudou zabývat žádnými praktikami ani činnostmi v souvislosti s poskytovanými službami a pomocí, které jsou v Indii zakázány nebo v rozporu s platnými zákony.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

15. Kodex chování

Zloženie: 100% bavlna.

 1. Pen Tool Design odsuzuje jakýkoli čin morálního zneužití, který zahrnuje jak verbální, tak fyzické. Jakékoli chování související se zneužíváním, obtěžováním nebo vyhrožováním jakéhokoli druhu může zrušit projekt nebo podniknout právní kroky. Pen Tool Design kategorizuje takové klienty jako „Toxické zákazníky“ a úplně je bojkotuje.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

Důležité: Tyto podmínky lze změnit nebo upravit bez předchozího upozornění.

bottom of page